Ekologické
stavby

Čistiarne odpadových vôd

Dodržaním všetkých návrhových parametrov, technických noriem a technologických postupov výstavby dosahujeme vysokú spoľahlivosť našich čistiarní odpadových vôd a požadovanú kvalitu vyčistenej vody na odtoku. Dlhoročné skúsenosti plne využívame pri usmerňovaní projektovej prípravy stavby pre dosiahnutie čo najlepších výsledkov. Kvalitne zhotovené stavebné konštrukcie a technologické časti sú zárukou kvality nami zhotovených ekologických diel.

Naša spoločnosť je garantom komplexného a profesionálneho zvládnutia stavby pri realizácii.

Už 70 rokov realizujeme

  • výstavbu nových čistiarní odpadových vôd,
  • rekonštrukcie a intenzifikácie jestvujúcich čistiarní odpadových vôd,
  • výstavbu a rekonštrukcie úpravní vôd a vodojemov,
  • výstavbu retenčných nádrží.