Naša
spoločnosť

Počas svojej existencie sa spoločnosť VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s., Bratislava vypracovala na výkonnú a technologicky dobre vybavenú spoločnosť s kvalifikovanými pracovníkmi, ktorá je schopná úspešne realizovať nielen stavby vodohospodárske a ekologické, vrátane dodávky a montáže technologických zariadení, ale aj komplexné stavby inžinierskeho, priemyselného a pozemného staviteľstva. Spoločnosť VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s., Bratislava našla uplatnenie nielen vo výrobnej činnosti na Slovensku, ale aj v obchodnej činnosti, ktorú v rozhodujúcej miere realizuje v zahraničí za účastí zahraničných nadnárodných korporácií.

Dôležité míľniky
našej spločnosti

Manažérske
systémy

Spoločnosť VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s. má dlhé roky zavedený a udržiavaný systém integrovaného manažérstva podľa noriem:

 • STN EN ISO 14001:2019
  (systém environmentálneho manažérstva)
 • STN OHSAS 18001:2009
  (systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci)
 • ISO 10006:2017
  (systém manažérstva kvality v projektoch)
 • ISO 37001:2016
  (protikorupčný manažérsky systém)

Spoločnosť si taktiež uvedomuje neustály rast očakávania svojich zákazníkov na výstavbu stavebných diel environmentálne vhodným spôsobom. Nakoľko nám záleží na udržateľnosti nášho pôsobenia na životné prostredie, rozhodli sme sa v roku 2020 posunúť náš záujem o životné prostredie, a preto sme zaviedli schému pre environmentálne manažérstvo a audit EMAS. Celkové zámery a smer pôsobenia spoločnosti v oblasti kvality, environmentu a bezpečnosti práce a ochrany zdravia sú deklarované Politikou integrovaného manažérskeho systému, v oblasti proti korupcii Protikorupčnou politikou a v schéme EMAS Environmentálnym vyhlásením.

Operačný program
Konkurencieschopnosť
a hospodársky rast