Intenzifikácia ČOV Zlaté Moravce a dobudovanie kanalizácie

Investor

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Miesto

Zlaté Moravce

Termín výstavby

06/2015 – 05/2016

Technické parametre ČOV: 21 000 EO
Predmetom diela okrem intenzifikácie ČOV je aj realizácia gravitačnej kanalizácie PVC DN 300 v celkovej dĺžke 3,11 km, vrátane čerpacích staníc v počte 3 ks, stôk DN 300 a DN 400 v počte 9 ks, výtlačného potrubia HDPE 80 v celkovej dĺžke 0,93 km a kanalizačných odbočiek v počte 185 ks.

img_2
Popis 1
background_1
Popis 2