​​Odkanalizovanie obcí Dolnej Oravy - Žaškov, Párnica, Oravská Poruba, Veličná

Investor: Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. 
Miesto: Dolná Orava 
Termín výstavby: 03/2022 – 

Predmetom projektu je odkanalizovanie obcí Žaškov a Párnica s odvedením odpadových vôd na existujúcu spoločnú centrálnu ČOV Dolný Kubín.
Vybudovaním kanalizácie sa zlepší životná úroveň obyvateľov, zamedzí sa znečisťovanie podzemných a povrchových vôd z netesnených a nekontrolovaných vypúšťaných žúmp.

Dĺžka navrhovaného gravitačného potrubia: 22 997,86 m
Dĺžka navrhovaného výtlačného potrubia: 7 005,23 m
Počet čerpacích staníc OV: 6 ks
Počet pripojených obyvateľov: 2 100 obyvateľov