Terminál intermodálnej prepravy Lužianky

Investor

STRABAG s.r.o.

Miesto

Nitra

Termín výstavby

11/2017 – 08/2018

Predmetom diela je vybudovanie otvorenej zemnej retenčnej nádrže rozmerov 280,0 x 8,0 m o celkovom objeme 2431,0 m3 do ktorej sú zaústené dažďové vody zo spevnených plôch a parkovísk kanalizáciou materiálu PP DN 300 až DN 500 v celkovej dĺžke 734,0 m. Zachytená dažďová voda v retenčnej nádrži je následne predčisťovaná v odlučovači ropných látok a privedená do čerpacej stanice, ktorá zabezpečuje ich prečerpávanie do recipientu cez výtlačné potrubie HDPE DN400 celkovej dĺžky 337,75 m.

img_2
Popis 1
background_1
Popis 2