1951
Zriadenie Krajských vodohospodárskych služieb (KVS). KVS v Bratislave bola zriadená za účelom komplexného zabezpečovania vodného hospodárstva v kraji.
1951
1953
Vznik Podunajskej vodohospodárskej služby
1953
1954
Zánik Podunajskej vodohospodárskej služby a začlenenie jej zložiek do Správy vodných tokov a meliorácii
1954
1957
Vznik Vodohospodárskej stavebnej obnovy
1957
1959
Zmena názvu na Vodohospodárske stavby, n.p., Bratislava
1959
1965
Vodohospodárske stavby n.p., Bratislava boli začlenené do trustu podnikov Pozemného staviteľstva v Bratislave
1965
1988
Vznik štátneho podniku Vodohospodárske stavby š.p., Bratislava
1988
1990
Zriadenie odštepných závodov v Bratislava, Nitra, Trenčín, Šaľa, Bratislava, Malacky
1990
1992
VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s.
Na základe privatizačného projektu, ktorý rozdelil majetok v užívaní bývalého štátneho podniku Vodohospodárske stavby Bratislava medzi deväť samostatných obchodných subjektov a akciových spoločností. Spoločnosť VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s. vznikla ako nástupnícka organizácia štátneho podniku zápisom do Obchodného registra OS Bratislava I.
1992
2002
Získanie certifikátu systému riadenia kvality podľa normy STN EN ISO 9002
2002
2006
Získanie certifikátu systému environmentálneho manažérstva podľa normy STN EN ISO 14001:2005
2006
2009
Úspešná implementácia systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa normy OHSAS 18001:2007
2009
2015
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s. Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
2015
2020
Zavedenie a používanie systému manažérstva proti korupcii podľa normy ISO 37001:2016
2020
2020
Rozšírenie integrovaného manažérskeho systému o schému pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS) podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 získaním osvedčenia o registrácii v schéme EMAS
2020