02/33 333 111 info@vsba.sk

60 rokov SKÚSENOSTÍ A INOVÁCIÍ

Inžinierske stavby

Vodovody a kanalizácie

Výstavba nových kanalizačných a vodovodných sietí všetkých priemerov, rekonštrukcia jestvujúcich sietí a výstavba retenčných nádrží, vodojemov, úpravní vody, čerpacích staníc je nosnou náplňou spoločnosti. Akciová spoločnosť má v tejto oblasti viac ako 50 ročné skúsenosti a dosahuje pri ich realizácii najvyššiu kvalitu, dlhú životnosť a spoľahlivosť. Pri výstavbe sú používané tradičné aj špičkové moderné technológie.

Realizujeme

  • Kompletnú realizáciu diela
  • Poradenskú činnosť a návrh riešenia
  • Obchodno–technickú prípravu
  • Dodávateľskú projektovú dokumentáciu
  • Dodávateľskú projektovú dokumentáciu
  • Dodávku požadovaných technológií

Spoločnosť má veľké skúsenosti s používaním tvárnej liatiny pri výstavbe vodovodov ako aj používaním sklolaminátových rúr pri výstavbe kanalizácií. Firma je garantom komplexného a profesionálneho zvládnutia stavby pri realizácii.

Referencie

ref_img_Screen Shot 2015-04-14 at 16.55.06.pngref_img_Screen Shot 2015-04-14 at 16.56.15.pngref_img_Screen Shot 2015-04-14 at 16.56.34.png

Investor: Vodárne a kanalizácie mesta Hurbanovo s.r.o.

Miesto: Hurbanovo

Termín výstavby: 5/2013 - 8/2015

Realizované práce:

ref_img_oc.jpgref_img_oc2.jpgref_img_oc3.jpg

Investor: Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Miesto: Odpočívadlo Červeník PJP (v smere BA-PN)

Termín výstavby: 02/2013 - 11/2013

Cieľom modernizácie pravostranného odpočívadla Červeník bolo zvýšenie kapacity parkovacích plôch a skvalitnenie možnosti krátkodobého odpočinku užívateľov diaľnice D1 spojeného s využitím poskytovaných služieb, s dôrazom na aktívny i pasívny odpočinok a na okolité prostredie. Postup výstavby bol navrhnutý tak, aby počas celej doby výstavby bola vedená verejná premávka. Rozčlenená bola na 3 samostatné fázy, postupne boli dávané do užívania jednotlivé časti stavebných objektov, pričom bola v maximálnej miere zachovaná prevádzka odpočívadla. Vybudovaním vznikli nové spevnené plochy, vnútorné komunikácie, vačšie parkovisko (41 parkovacích státí pre nákladné vozidlá, 3 pre autobusy, 39 miest pre osobné vozidlá a 2 parkovacie státie pre vozidlá telesne postihnutých) a zrekonštruované boli priestory oddychovej zóny.

Realizované práce:

– celková plocha novovybudovaných plôch 16 434 m2 – celková dľžka novovybudovaných vnútorných komunikácií 966 m – celková plocha nových parkovacích miest 2 717 m2 – plocha rekonštrukcie existujúcej asfaltobetónovej vozovky 7 529 m2 – plocha rekonštrukcie existujúcich státí pre nákladné vozidlá 1 555 m2

ref_img_2-84.jpgref_img_DSC_7309.jpgref_img_DSC_7468.jpg

Investor: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Piešťany

Miesto: Trnava, Križovany nad Dudváhom, Opoj, Vlčkovce, Zavar

Termín výstavby: 03/2012 - 04/2014

Účelom plánovanej stavby skupinového vodovodu je vyriešiť zásobovanie pitnou vodou združenia obcí: Križovany nad Dudváhom, Zavar, Šúrovce, Vlčkovce a Opoj. Súčasne vytvorí predpoklad pre budúci odber vody pri plánovanom využití územia medzi bodom napojenia a zástavbou predmetných obcí v katastri mesta Trnava a obce Zavar.

Realizované práce:

Celková dĺžka vodovodného potrubia je 18 808 m. Prívodné potrubie TvLT DN350 v dĺžke 6 247 m. Zásobovacie potrubie „Z“ HDPE DN300 v dĺžke 4 593 m, HDPE DN200 v dĺžke 1 755 m, HDPE DN150 v dĺžke 1 577 m. Zásobovacie potrubie „Z1“ HDPE DN200 v dĺžke 4 633 m

ref_img__DSC5700.jpgref_img_06062012032-2.jpgref_img_DSC_7482.jpg

Investor: obec Vydrník

Miesto: Vydrník (okres Poprad)

Termín výstavby: 12/2012 - 03/2014

Realizované práce:

- zásobovacej a rozvodnej vodovodnej siete DN 80 až DN 200 v celkovej dĺžke 1,952 km, - kanalizačnej siete DN 150 až DN 300 v celkovej dĺžke 2,687 km, - vodojemu zásobujúceho vodou obec Vydrník.

ref_img_28.jpgref_img_38.jpgref_img_DSC_7244.jpg

Investor: Mesto Levice

Miesto: Levice

Termín výstavby: 04/2012-08/2013

Realizované práce:

Stavba rieši odkanalizovanie mestskej časti Levíc - Kalinčiakovo. - kanalizácia (stoky, prípojky, výtlačné potrubie) v celkovej dĺžke 4 297 m DN 150 až DN 300. - 3 čerpacie stanice

ref_img__DSC1755-3.jpgref_img__DSC2015-2.jpgref_img_02.jpg

Investor: BQN s.r.o.

Miesto: Čierna voda - Chorvátsky Grob

Termín výstavby: 08/2011 - 07/2013

Realizované práce:

- splaškovej kanalizácie v dĺžke 2,1 km s profilom DN 250 až DN 300 spolu so 189 prípojkami, - verejného vodovodu DN 80 až DN 150 v dĺžke 2,4 km spolu so 189 prípojkami, - plynovodu v dĺžke 2,36 km, - vonkajšieho osvetlenia a komunikácií v rozsahu 18.000 m2.

ref_img__DSC1840.jpgref_img__DSC5838-2.jpgref_img_st34.jpg

Investor: Mesto Stupava

Miesto: Stupava, okres Malacky

Termín výstavby: 04/2009 - 12/2011

Realizované práce:

výstavba Vetvy A, Vetvy C, Vetvy H, Stupava - Mást kanalizácia a intenzifikácia existujúcej ČOV

ref_img__DSC1758.jpgref_img_DSC_7237.jpgref_img_DSC_7412.jpg

Investor: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Miesto: Leopoldov, Červeník

Termín výstavby: 06/2009 - 11/2011

Realizované práce:

Dobudovanie kanalizačného systému v meste Leopoldov. Vybudovanie kanalizačného systému v obci Červeník.

ref_img__DSC1921-2.jpgref_img__DSC5771.jpgref_img_2-85.jpg

Investor: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.

Miesto: južná časť oblasti Veľký Krtíš

Termín výstavby: 10/2007 - 08/2010

Realizované práce:

Vybudovanie objektov, ktoré budú slúžiť pre dopravu a akumuláciu pitnej vody.

ref_img_2-4.jpgref_img_2-21.jpgref_img_or.jpg

Investor: Oravská vodárenská spoločnosť a.s.

Miesto: Oravský región

Termín výstavby: 10/2006 - 08/2009

Realizované práce:

Výstavba kanalizácií, vodovodov a rozvodných potrubí v obciach Oravského regiónu (spolu 69 647 m kanalizačných potrubí, 24 969 m vodovodných potrubí) a intenzifikácia ČOV Námestovo. Projekt je spolufinancovaný EÚ prostredníctvom Kohézneho fondu.

Investor: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Miesto: Trnavský kraj

Termín výstavby: 06/2006 - 06/2009

Časť 1: Kanalizácia, FM 2003/SK/16/P/PE/017.

Realizované práce:

Odkanalizovanie obcí v povodí toku Parná, Trnávka, Blava, Gidra, Dudváh, ochranu vodných zdrojov Dobrá Voda, 107 565 m stôk a 61 645 m výtlačného potrubia.

ref_img__DSC1781.jpgref_img__DSC1919.jpgref_img__DSC1992-2.jpg

Investor: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Miesto: KÚ Ivanka pri Dunaji, Bernolákovo

Termín výstavby: 07/2007 - 12/2008

Realizované práce:

Výstavba kanalizácií, výtlačného potrubia a čerpacích staníc v obciach Malokarpatského regiónu.

ref_img__DSC1773.jpgref_img__DSC1882-2.jpgref_img_lkt.jpg

Investor: Obec Rovinka

Miesto: Rovinka

Termín výstavby: 04/2007 - 10/2007

Realizované práce:

Výstavba komunikácii a spevnených plôch, prekládka NN rozvodov, rekonštrukcia osvetlenia, závlahový vodovod a sadové úpravy. Projekt je spolufinancovaný prostredníctvom štrukturálnych fondov Európskej únie

ref_img_ls.jpgref_img_ls2.jpgref_img_ls3.jpg

Investor: ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o.

Miesto: Senec

Termín výstavby: 07/2005 - 12/2006

Realizované práce:

Zemné práce, areálové a príjazdové komunikácie, dažďová kanalizácia TZR 800 dĺžka 819,3 m, TZR dĺžka 399 m, dažďové prípojky 1 250 m, retenčná nádrž 1 000 m3, splašková kanalizácia PVC-U DN 250 dĺžky 927,1 m, PVC-U DN 300 dĺžky 325,6 m , areálový rozvod vody PVC DN 150 dĺžky 2 019,4 m.

ref_img__DSC1915-2.jpgref_img_gen1.jpgref_img_gen2.jpg

Investor: Mesto Levice

Miesto: Levice

Termín výstavby: 01/2006 - 11/2006

Realizované práce:

Realizácia komplexnej infraštruktúry pre priemyselný park.

ref_img_Malacky1.jpgref_img_Malacky2.jpgref_img_Malacky3.jpg

Investor: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Miesto: Bratislava; k.ú. Lamač, Záhorská Bystrica

Termín výstavby: 09/2005 - 05/2006

Realizované práce:

Vodovodné potrubie z tvárnej liatiny DN 200 až 600 v dĺžke 4.412 m.

ref_img_pht1.jpgref_img_pht2.jpgref_img_pht3.jpg

Investor: PSA PEUGEOT CITROËN

Miesto: Trnava

Termín výstavby: 06/2003 - 10/2005

Realizované práce:

prívod vody DN 200/400, tvárna liatina DN 200 dĺžky 732 m, tvárna liatina DN 400 dĺžky 972 m prívod vody DN 250, tvárna liatina DN 250 dĺžky 948 m pitný vodovod HDPE DN 150 dĺžky 941 m, požiarny vodovod tvárna liatina DN 400 dĺžky 4 215 m, úžitkový vodovod HDPE DN 300 dĺžky 523 m, požiarny vodojem 1000 m3, železobetónová nádrž, požiarny vodojem 1000 m3 železobetónová nádrž retenčná nádrž 25 200 m3 splašková kanalizácia PVC DN 300 dĺžka 5 055 m dažďová kanalizácia, kanalizačné potrubie DN 400 PVC dĺžky 2 149 m, železobetónové potrubie DN 600 dĺžky 2 671 m, DN 800 dĺžky 2 118 m, DN 1600 dĺžky 2 982 m, DN 2200 dĺžky 1 170 m Hlavní dodavatelia: BOUYGUES BATIMENT INTERNATIONAL, S., INVEST Trnava, s.r.o.

ref_img_zavar1.jpgref_img_zavar2.jpgref_img_zavar3.jpg

Investor: J & T GLOBAL, a.s.

Miesto: Trnava

Termín výstavby: 03/2005 - 09/2005

Realizované práce:

I. etapa haly 4,5,6: Areálový rozvod vody, areálová dažďová kanalizácia I. časť, II. časť, TZR 1600, 1400, 1000, 800, 600, areálová splašková kanalizácia PVC DN 300. Hlavný dodávateľ: ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o.

ref_img__DSC1756-2.jpgref_img__DSC5653-2.jpgref_img_rek.jpg

Investor: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Miesto: Bratislava

Termín výstavby: 03/2003 - 04/2005

Realizované práce:

Rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie: Nerudova ul., Bajkalská - Tomášikova ul., Jaskov rad, Dostojevský rad. - rekonštrukcia vodovodného potrubia z tvárnej liatiny DN 80 - DN 400 v celkovej dĺžke 4 819,40 m - rekonštrukcia kanalizačného potrubia sklolaminát DN 300 - DN 1000 v celkovej dĺžke 1 680 m - rekonštrukcia IS a komunikácii

ref_img__DSC1777.jpgref_img_moch.jpgref_img_moch1.jpg

Investor: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Miesto: Nové Zámky - Černík - Paňa - Vráble - Levice - Zlaté Moravce

Termín výstavby: 1995 - 2004

Realizované práce:

Výtlačné a zásobovacie potrubie z tvárnej liatiny: - DN 800 35.478 m - DN 500 33.586 m - DN 400 4.713 m - DN 100 420 m Tlakové potrubie z PVC DN 100 až DN 450 v dĺžke 37.199 m Vodojemy: - Černík 2 x 4 000 m3 + ČS - Vráble 2 x 4000 m3 + ČS - Čierne Kľačany 2 x 2000 m3 Potrubný most cez rieku Nitra

ref_img__DSC1939-2.jpgref_img_2-106.jpgref_img_vd.jpg

Investor: PHARE, Regionálne združenie Veľká Domaša

Miesto: Veľká Domaša

Termín výstavby: 12/2003 - 09/2004

Realizované práce:

Kanalizácia Turany PVC DN 300 - 2 145m, kanalizácia Bžany PVC DN - 1 221 m, Nová Kelča - rekreačné centrum PVC DN 300 - 2 566 m, ČOV Stropkov - 15 000 EO, ČOV Sitník- 2000 EO, ČOV Lomné - 332 EO, PVC DN 300 - 2 599 m, ČOV Nová Kelča - 120 EO, ČOV Krym 120 EO, Nová Kelča - vodovod PVC DN 150 - 1490 m.

ref_img_chr.jpgref_img_chr2.jpgref_img_chr3.jpg

Investor: PHARE, MČ Bratislava Petržalka

Miesto: Bratislava

Termín výstavby: 02/2004 - 09/2004

Realizované práce:

Revitalizácia Chorvátskeho ramena, SR 0113.01 financované PHARE. - vtokový objekt, prívodné potrubie, kanalizačné potrubie - sklolaminát DN 1000, 1200 v dĺžke 1.135 m, - preložky vodovodov DN 80, DN 200

ref_img_mp.jpgref_img_mp2.jpgref_img_mp3.jpg

Investor: Západoslovenské vodárne a kanalizácie, š.p. (od 2003 je nástupníckou organizáciou Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.)

Miesto: Malacky

Termín výstavby: 12/2001 - 04/2004

Realizované práce:

- prívodné vodovodné potrubie tvárna liatina DN 500, dĺžka 11 662,88 m - zásobné potrubie tvárna liatina DN 700, dĺžka 2 699,24 m - prelivné potrubie polyetylén HDPE DN 560, dĺžka 974,26 m - vodojem Dúbrava 2 x 5 000 m3

ref_img__DSC5816.jpgref_img_DSC_7232.jpgref_img_DSC_7295.jpg

Investor: Západoslovenské vodárne a kanalizácie, š.p. (od 2003 je nástupníckou organizáciou Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.)

Miesto: Lozorno

Termín výstavby: 03/2001 - 12/2002

Realizované práce:

tvárna liatina DN 500 - 6018 m tvárna liatina DN 300 - 1 212 m tvárna liatina DN 200 - 1 507 m

ref_img_P5020028.jpgref_img_P5020033.jpgref_img_P5020034.jpg

Investor: AIG/Lincoln (USA)

Miesto: Lozorno

Termín výstavby: 06/2001 - 05/2002

Hlavný dodávateľ: ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o.

Realizované práce:

vodovod PVC DN 150 - DN 400, kanalizácia želbet. DN 400 - DN 1600, spätné úpravy, komunikácie