02/33 333 111 info@vsba.sk

História a súčastnosť
už od roku 1951

O spoločnosti

Počas svojej existencie sa spoločnosť VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s., Bratislava vypracovala na výkonnú a technologicky dobre vybavenú spoločnosť s kvalifikovanými pracovníkmi, ktorá je schopná úspešne realizovať nielen stavby vodohospodárske a ekologické, vrátane dodávky a montáže technologických zariadení, ale aj komplexné stavby inžinierskeho, priemyselného a pozemného staviteľstva. Spoločnosť VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s., Bratislava našla uplatnenie nielen vo výrobnej činnosti na Slovensku, ale aj v obchodnej činnosti, ktorú v rozhodujúcej miere realizuje v zahraničí za účastí zahraničných nadnárodných korporácií.

Certifikáty

Politika IMS Certifikát systému manažérstva kvality Certifikát systému enviromentálneho manažérstva Certifikát systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

História spoločnosti

1951

Krajské vodohospodárske stavby

Zriadenie Krajských vodohospodárskych stavieb (KVS). KVS v Bratislave bola zriadená za účelom komplexného zabezpečovania vodného hospodárstva v kraji.

1953

Podunajská vodohospodárska služba

Vznik Podunajskej vodohospodárskej služby.

1954

Zánik Podunajskej vodohospodárskej služby a začlenenie jej zložiek do správy vodných tokov a meliorácii.

1957

Vznik Vodohospodárskej stavebnej obnovy n.p. v rámci rezortu vodného hospodárstva.

1959

Zmena názvu

Zmena názvu na Vodohospodárske stavby n.p., Bratislava

1965

Vodohospodárske stavby n.p., Bratislava boli začlenené do trustu podnikov Pozemného staviteľstva v Bratislave

1988

Vodohospodárske stavby š.p, Bratislava

Vznik štátneho podniku Vodohospodárske stavby š.p., Bratislava

1990

Zriadenie odštepných závodov v Bratislava, Nitra, Trenčín, Šaľa, Bratislava, Malacky.

1992

Vodohospodárske stavby a.s.

Na základe privatizačného projektu, ktorý rozdelil majetok v užívaní bývalého štátneho podniku Vodohospodárske stavby medzi sedem samostatných akciových spoločností. Spoločnosť VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s. vznikli ako nástupnícka organizácia štátneho podniku zápisom do Obchodného registra OS Bratislava I

2002

Certifikát normy STN EN ISO 9002

Získanie certifikátu systému riadenia kvality podľa normy STN EN ISO 9002

2005

Certifikát normy STN EN ISO 9001:2000

Získanie certifikátu systému riadenia kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2000

2008

Certifikát normy STN EN ISO 9001:2001

Úspešná recertifikácia systému manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2001.

2009

Certifikát normy OHSAS 18001:2007

Získanie certifikátu systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa normy OHSAS 18001:2007.

2009

Certifikát normy STN EN ISO 14001:2005

Úspešná recertifikácia systému environmentál-neho manažérstva podľa normy STN EN ISO 14001:2005

2010

Certifikát normy STN EN ISO 9001:2009

Úspešná recertifikácia systému manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2009

2011

60. výročie vzniku spoločnosti